Jogi segítség hazatérőknek - 2. rész

Jogi segédanyag a hazatelepülőknek, hogy jobban eligazodjanak a bürokrácia útvesztőiben. 2. rész: Házastárssal és családdal kapcsolatos tudnivalók.

 

1. Anyakönyvi ügyek

 

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. A magyarországi anyakönyvezést külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán kérheti. A kérelem személyesen a konzuli osztályon, illetőleg a tiszteletbeli konzulátusokon nyújtható be.

Minden külképviselet honlapján megtalálhatók az eljárás során kitöltendő és benyújtandó formanyomtatványok és adatlapok (Főoldal / Konzuli információk / Hazai anyakönyvezés).

Magyarországon az anyakönyvezést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának Anyakönyvi Osztálya végzi.

Születés (gyermek) magyarországi anyakönyvezése

A 3 példányban, magyar nyelven kitöltött adatlapot a szülőknek a helyi nagykövetség konzulja vagy a lakóhely szerint illetékes tiszteletbeli konzul előtt kell aláírnia. Az eljárás során a konzuli hivatalban ellenőrzik a személyazonosságot, melyet érvényes útlevéllel, vagy érvényes személyazonosító igazolvánnyal tudnak hitelt érdemlően igazolni. A kérelmet a konzul aláírásával és pecsétjével látja el. Az adatlapon megjelölt okiratokat eredetiben kérik bemutatni. Az adatlapnak a születés időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie, így például a szülők lakóhelyeként nem a hazai anyakönyvezés időpontjában, hanem a gyermek születésekor meglévő lakóhelyet szükséges feltüntetni.

Az adatlapot mindkét szülőnek alá kell írnia, ha:

 • a gyermek külföldi születési anyakönyvi kivonata az utónevet nem tartalmazza, viszont a szülők az utónévben már megállapodtak, és az adatlapot ennek megfelelően töltötték ki;
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat megjegyzés rovatában a születendő közös gyermek vezetékneve nincs feltüntetve, mert a szülők erről a házasságkötésük előtt nem nyilatkoztak.

A kérelemhez (adatlaphoz) szükséges mellékletek:

 • a gyermek külföldi születési anyakönyvi kivonatát (eredetiben vagy hiteles másolatban), amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza. Az anyakönyvi kivonatot a kiállítás helye szerinti ország erre felhatalmazott hatóságának előzőleg Apostille-pecséttel kell ellátnia (felülhitelesítés).
 • a gyermek külföldi születési anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítását.
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat:
  1. magyar állampolgár szülő személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okirat (érvényes útlevél vagy érvényes személyazonosító igazolvány) fénymásolatát. Útlevél esetén csak az adatoldal fénymásolatát. Ezek hiányában a magyar állampolgár szülő által kitöltött állampolgárság igazolása iránti kérelmet, az abban meghatározott mellékletekkel.
  2. külföldi szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (érvényes útlevél vagy érvényes személyazonosító igazolvány) fénymásolatát. Útlevél esetén csak az adatoldal fénymásolatát.
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata; külföldön történt házasságkötés esetén, annak magyar hatóság által történt anyakönyvezését követően kiállított anyakönyvi kivonat;
 • házasságon kívül született gyermek esetében a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (ez esetben a magyar állampolgár szülő születési anyakönyvi kivonatát is mellékelni kell), vagy az apaságot megállapító, eredeti jogerős bírósági ítéletet, vagy annak hiteles másolatát. Amennyiben az ítéletet nem magyar bíróság hozta, úgy az ítélet hiteles magyar fordítását is csatolni kell;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 2 db 3,5 x 4,5 cmméretű igazolványfénykép is szükséges.

Az eljárás díjköteles. Az eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 6-8, az útlevélkérelem egyidejű csatolásával 8-10 hetet vesz igénybe. A konzuli osztály bizonyos esetekben csak 12 éves korig fogadhat be útlevél kérelmet, erről érdeklődjön a konzulátuson.

Figyelem!A magyar hatóságok a külföldi születési anyakönyvi kivonatról készített magyar fordításban szereplő adatokat, tényeket veszik alapul a hazai anyakönyvezés során.

Házasság magyarországi anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • házassági anyakönyvi kivonat vagy annak hitelesített másolata, hiteles magyar fordítással,
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat).

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.
Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, mindkét házastárs megjelenése szükséges, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.
Ha a külföldi házastárs magyar állampolgársága vélelmezhető, az anyakönyvvezető köteles vizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Ennek megléte esetén érvénybe lépnek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok és az esetleges előző házasságok sorozatát kell Magyarországon anyakönyveztetni, ehhez kapcsolódóan több eljárási cselekményt végezni.

Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 6-8 hetet vesz igénybe.

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős osztrák bírósági határozat;

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik.

 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány).

Az eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 8-10 hetet vesz igénybe

Külföldi (külföldön kiállított) okiratok hitelesítése

A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az  a magyar külképviselet konzulátusától.

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége:

Belügyminisztérium

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Állampolgársági Igazgatóság

Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztály

H- 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: 00361/463-9100

Honlap: http://www.bmbah.hu/

Irányadó jogszabályok:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv.;
 • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet,
 • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet;
 • a házasságról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.;
 • a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet;
 • a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 2005. november 1-jén hatályba lépett módosításával;
 • a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX törvény

 

2. Letelepedés és tartózkodási engedély

 

EGT-állampolgár bejelentési kötelezettség

Az EGT-állampolgár három hónapot meghaladó tartózkodás esetén - legkésőbb a beutazástól számított kilencvenharmadik (93.) napon - köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál bejelenteni. A tartózkodás bejelentésekor be kell mutatni az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt. A tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást (regisztrációs igazolás) az eljáró hatóság azonnal kiállítja. A regisztrációs igazolás tanúsítja a bejelentkezés tényét és időpontját.

Állandó tartózkodás joga

Állandó tartózkodásra jogosult

 1. a magyar állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték, és azóta életközösségük folyamatosan fennáll,
 2. a magyar állampolgár más családtagja, ha megszakítás nélkül legalább egy éve magyar állampolgárral családi életközösségben él, továbbá
 3. az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek a Magyar Köztársaság területén született gyermeke.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó tartózkodási jogát az eljáró hatóság által kiállított okmány, az állandó tartózkodási kártya tanúsítja.

Harmadik országbeli állampolgár

Az EGT tagállamokon kívüli állampolgársággal rendelkező személyek csak valamilyen vízummal – három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumok és három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumok (tartózkodási engedély) – vagy valamilyen letelepedési engedéllyel – letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési engedéllyel – tartózkodhatnak Magyarországon.

Letelepedés a Magyar Köztársaságban

Letelepedés céljából engedélyt az a külföldi kaphat,

 • aki beutazásától számítva legalább három éven át megszakítás nélkül jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodott;
 • akinek magyarországi lakhatása és megélhetése biztosított;
 • akivel szemben a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn; illetőleg
 • akinek a letelepedését a belügyminiszter kivételes méltányosságból engedélyezte.

A legalább három éven át megszakítás nélkül jogszerű és életvitelszerű Magyarországon való tartózkodás alkalmazásában nem minősül megszakításnak az ország évente legfeljebb kilencven napra történő elhagyása.

A három éven át megszakítás nélkül jogszerű és életvitelszerű Magyarországon való tartózkodás alól felmentést kaphat az a külföldi, aki tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és

 • letelepedését családegyesítés céljából családtagként kérelmezi, feltéve, hogy beutazásától számítva legalább egy éve magyar állampolgárral, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, illetve Magyarországon menekültként elismert külföldivel családi életközösségben, jogszerűen Magyarországon tartózkodik;
 • magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, vagy akinek felmenője magyar állampolgár volt.

A letelepedési engedély iránti kérelmet a kérelmező jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnál az előírt formanyomtatványon, személyesen, illetőleg közös kérelmezés esetén a nagykorú családtag útján lehet benyújtani.

További információkért:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Idegenrendészeti Igazgatóság

H- 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: 00361/463-9100

Honlap: http://www.bmbah.hu/

Területi szervek: http://www.bmbah.hu/teruleti_szervek.php

Irányadó jogszabályok

EGT-állampolgár, családtagjai, eltartottja, vele egy éve egy háztartásban élő személy, illetve akiről gondoskodik tekintetében:

 • 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
 • 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Harmadik országbeli állampolgárságú személy tekintetében:

 • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 • 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 

 

A fenti információk tájékoztató jellegűek. Ha kérdésetek vagy észrevételetek van, azt írjátok meg kommentben, vagy emailben a dolgozzitthonatiksz [dot] net címre.

A gyerehaza.org csapata

impresszum | kapcsolat